Xét nghiệm covid để xuất cảnh ở đâu?

Nếu quý vị có kế hoạch du lịch ra nước ngoài, quý vị sẽ cần xét nghiệm không quá 3 ngày trước khi...

Read More